skip to Main Content

MANIFEST

Cítíme se být součástí společenské změny a věříme v základní hodnoty, slušnost a „vědomost”!

Chceme pomoci v podpoře a rozvoji českých, lokálních, rodinných, malých i středních firem a zároveň spojovat a ukazovat firmy, které přemýšlí.

Chceme pomáhat “stavět" zdravé firmy a vytvářet synergickou spolupráci. Není nám to jedno, a proto hledáme cesty, jak se vzájemně podporovat a společně růst.

Apelujeme na kvalitu, etiku, hodnoty a slušnost, protože pro nás slušnost není slabost, ale síla a odvaha!

Pokud to cítíte stejně, pojďme hledat cesty, jak se obchodně a dodavatelsky vzájemně podpořit a společně se nastartovat k růstu!

ETICKÝ KODEX

Cílem našeho Etického kodexu je zamezit neetickému využití služeb a diagnostiky.

Je nepřípustné, aby byla diagnostika využívána pro jednostranné a zavádějící kampaně, lobování a matení jednotlivců, sociálních skupin nebo veřejnosti.

Je nepřípustné, aby byla diagnostika využita pro jakékoli politické, náboženské či mocenské účely.

Je nepřípustné, aby byla diagnostika svévolně pozměňována, dezinterpretována a nekale rozšiřována.

Je nepřípustné, aby naměřené údaje byly poskytnuty třetí osobě bez vědomí a souhlasu jednotlivce, kterého se tyto informace týkají.

Je nepřípustné, aby naměřené údaje byly zneužity k ohrožování či omezování lidských práv a lidské důstojnosti, včetně pracovní diskriminace, segregace a bossingu.

Etický kodex Novitim s.r.o. v plném znění:

1. ÚVOD

Společnost Novitim s.r.o. se sídlem Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 07936788 (dále jen „Společnost“) si je plně vědoma své odpovědnosti vůči státu, společnosti, obchodním partnerům, uživatelům produktů a služeb Společnosti i zaměstnancům. Společnost ve své činnosti prosazuje etické chování všech osob spojených se Společností. Tento Etický kodex představuje souhrn principů, zásad a pravidel, který je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti, členy jejích orgánů a další níže uvedené osoby. Etický kodex obsahuje statut Etické komise, která je pověřena autoritativně plnit níže rozvedené úkoly související s Etickým kodexem. Mezi úkoly vedoucích pracovníků Společnosti patří také vedení pracovníků k dodržování právního řádu České republiky a vnitřních předpisů Společnosti včetně tohoto Etického kodexu.

1.1. Cíle Etického kodexu
Hlavním cílem Etického kodexu je v maximální možné míře omezit předpoklady pro neetické využití služeb a produktů Společnosti, zejména diagnostické platformy Společnosti – diagnostická metoda barvových asociací (dále jen „CA method“). Pro dosažení tohoto cíle jsou v tomto vnitřním předpise nastaveny zásady pro minimalizaci popsaných etických rizik.

1.2. Definice
Dotčené osoby:
Dotčenými osobami pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou zaměstnanci Společnosti, členové jejích orgánů, osoby oprávněné jednat jménem Společnosti, osoby ve vedoucím postavení vykonávající řídící nebo kontrolní činnost, osoby vykonávající rozhodující vliv ve Společnosti a jakékoli další osoby podle § 8 odst. 1 zákona č. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Pověřená osoba:
Pověřenou osobou pro účely tohoto vnitřního předpisu je Anna Schwarzová, telefon: +420 605 315 997, e-mail: anicka@novitim.cz

2. ETICKÉ ZÁSADY A PRINCIPY 

2.1. Základní povinnosti Dotčených osob
Dotčené osoby vždy jednají tak, aby došlo k vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání trestného činu, korupčního či jiného protiprávního jednání.

Dotčené osoby jsou pro prevenci zejména povinny:

– Jednat vždy v souladu s právními předpisy
– Obeznámit se s vnitřními předpisy Společnosti jednat v souladu s nimi
– Jednat vždy tak, aby nedošlo ke spáchání trestného činu, za který by mohla odpovídat Společnost
– Postupovat tak, aby bylo zabráněno trestnému činu nebo odstraněny jeho následky
– Postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů
– V případě podezření či zjištění porušení výše uvedených pravidel informovat vedoucího pracovníka nebo Pověřenou osobu
– Aktivně přispívat k naplňování cílů Etický kodexu

2.2. Nulová tolerance trestného jednání
Společnost v rámci Etického kodexu prosazuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané jejím jménem, v jejím zájmu či v rámci její činnosti. Dotčené osoby jsou povinny dodržovat právní předpisy a vyhýbat se jakýmkoli situacím a činnostem, které vytvářejí podmínky pro trestné jednání.

2.2.1. Oznámení podezření a prvotní a následné kroky
Jakékoli podezření či riziko týkající se, byť jen domnělého či potenciálního porušení trestního práva musí být oznámeno Pověřené osobě nebo vedoucímu pracovníkovi.

V případě zjištění jakéhokoli trestněprávního jednání, které souvisí se Společností, jsou Dotčené osoby povinny učinit bez zbytečného odkladu veškeré kroky pro to, aby zabránili další trestné činnosti, odstranili nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, zamezili škodlivému následku trestněprávního jednání nebo škodlivý následek napravili. Dále Dotčené osoby činí vše potřebné, aby se zabránilo vzniku majetkové i nemajetkové újmy nebo se vzniklá újma minimalizovala.

Dotčené osoby poskytnou plnou součinnost orgánům činným v trestním řízení a jednat tak, aby byly zachovány důkazy.

Pověřená osoba a vedoucí pracovníci Společnosti provedou po podniknutí prvotních kroků následné interní prošetření. V rámci prošetření jsou zjištěny veškeré okolnosti a je analyzováno, zda je potřeba změnit některé postupy, organizační uspořádání, tento či jiný interní předpis nebo podniknout jiné kroky pro maximální omezení možnosti opakování obdobného trestného jednání.

2.3. Nulová tolerance korupčního jednání
Jakákoli forma korupčního jednání v souvislosti s činností Společnosti je neakceptovatelná. Dotčené osoby vždy jednají tak, aby v maximální možné míře omezily předpoklady pro vznik korupčního jednání. Dotčené osoby nesmějí poskytovat dary, služby, informace či požitky veřejným činitelům, státním zaměstnancům, jiným politicky exponovaným osobám podle AML zákona (dále jen „politicky exponovaná osoba“). Dotčené osoby nesmí poskytovat dary, služby, informace či požitky obchodním partnerům a s nimi spojeným osobám, s výjimkou darů a požitků přiměřeně malé hodnoty. Dotčené osoby nesmí přijímat dary, služby, informace či požitky od obchodních partnerů, s nimi spojených osob či politicky exponovaných osob, s výjimkou darů a požitků přiměřeně malé hodnoty.

Vedoucí pracovníci Společnosti průběžně upozorňují své podřízené na možná korupční rizika, způsoby předcházení těmto rizikům a propagují odmítání jakékoli formy korupčního jednání. Vedoucí pracovníci Společnosti dále vytváří takové prostředí a podmínky, aby bylo zabráněno korupčnímu jednání.

Za účelem minimalizace korupčních rizik musí být před provedením jakékoli realitní transakce vždy prostřednictvím Prohlášení a Dotazníku zjištěno, zda obchodní partner není spojen s politicky exponovanou osobou.

Dotčené osoby oznámí jakékoli korupční jednání či rizika Pověřené osobě či vedoucímu pracovníkovi Společnosti 

2.4. Prevence střetu zájmů
Střet zájmů představuje riziko, které je v rozporu se zásadami a pravidly Společnosti. Dotčené osoby dbají na to, aby nedocházelo k situacím, kdy mohou být při plnění pracovních povinností ovlivněni svými osobními zájmy (dále jen „střet zájmů“). Osobním zájmem Dotčené osoby je také zájem jejich příbuzných, osob blízkých, přátel, známých a právnických osob, se kterými má někdo z uvedených majetkové či jiné spojení.

Dotčené osoby, byť domnělý, střet zájmů svému vedoucímu pracovníkovi nebo Pověřené osobě. V oznámení musí být podrobně popsána (i) pracovní povinnost, které se střet zájmů týká, (ii) osobní zájem, který se této pracovní povinnosti týká, (iii) všechny již učiněné kroky, jednání (nebo zdržení se něčeho) a rozhodnutí spojené s popsanou pracovní povinností.

2.5. Pravidla využívání diagnostické metody barvových asociací – CA method
Společnost odmítá neetické využití CA method a bezvýhradně trvá na dodržení následujících zásad:

2.5.1. Je nepřípustné, aby byla CA method nabídnuta či využita pro jakékoli extrémistické účely politické, náboženské či mocenské.

2.5.2. Je nepřípustné, aby byla data z CA method účelově a mediálně zneužívána k jednostranným a zavádějícím kampaním, lobování a matení jednotlivců, sociálních skupin či veřejnosti.

2.5.3. Je nepřípustné, aby CA method byla svévolně pozměňována, dezinterpretována a nekale rozšiřována.

2.5.4. Je nepřípustné, aby konkrétní výstupy, naměřené údaje a vzešlé informace byly poskytnuty třetí osobě bez vědomí a souhlasu jednotlivce, kterého se tyto informace týkají.

2.5.5. Je nepřípustné, aby konkrétní výstupy, naměřené údaje a vzešlé informace byly zneužity k ohrožování či omezování lidských práv a lidské důstojnosti, včetně skryté pracovní diskriminace, segregace, bossingu a podobných praktik vůči jednotlivcům či sociálním skupinám.

2.6. Informovanost
Společnost dbá na to, aby všechny Dotčené osoby byly seznámeny s Etickým kodexem a se souvisejícími právními předpisy. Tento vnitřní předpis je Dotčeným osobám vždy dostupný v elektronické podobě. Dotčené osoby se mohou s jakýmikoli dotazy ohledně Etického kodexu a svých povinností obracet na Pověřenou osobu nebo svého vedoucího pracovníka.

Společnost zajistí, že každá osoba, která se nově stane Dotčenou osobou (zejména nový zaměstnanci, členové orgánů Společnosti, společníci a ovládající osoby), bude s tímto předpisem seznámena v rámci vstupních školení či jiným vhodným způsobem. Společnost může provádět i další školení ohledně Etického kodexu, zejména v případě změn tohoto předpisu či relevantní právní úpravy. Účast na těchto školeních je povinná.

2.6.1. Základní související právní předpisy

– Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).
– Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).
– Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).
– Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“)

Společnost při realizaci své podnikatelské činnosti o svých závazcích v rámci Etický kodexu vhodným způsobem obecně informuje také své obchodní partnery.

2.7. Uplatňování Etického kodexu ve smlouvách uzavíraných Společností.
Společnost zajistí, aby doložky o Etickém kodexu dle příloh Etického kodexu byly obsaženy ve všech Společností uzavíraných smlouvách příslušného druhu, tj. zejména ve smlouvách týkajících se CA method a produktů a služeb na CA method založených.

3. ETICKÁ KOMISE

3.1. Cíle Etické komise
Etická komise je Společností a firmou DAP IT, s.r.o. ustavena a pověřena, aby dohlížela nad uplatňováním etického kodexu, bránila neetickému využití produktů a služeb Společnosti, zejména CA method a chránila dobré jméno Společnosti a CA method. Za tímto účelem Etická komise posuzuje soulad využití CA method s Etickým kodexem v rámci všech projektových záměrů Společnosti.

3.1. Vznik Etické komise
Etická komise byla ustavena přijetím tohoto Etického kodexu Společností a firmou DAP IT, s.r.o., tj. schválením Etického kodexu Představenstvem a valnou hromadou firmy DAP IT, s.r.o..

3.2. Působnost Etické komise

3.2.1. Společnost Etickou komisi pověřuje vydáváním závazných stanovisek o souladu projektových záměrů týkajících se CA method (dále jen „Projektový záměr“) s Etickým kodexem a dalšími činnostmi dle Etického kodexu.

3.2.2. Před realizací jakéhokoli Projektového záměru je vedení Společnosti povinno předložit zpracovaný Projektový záměr s potřebnými podklady Etické komisi a vyčkat na stanovisko Etické komise.

3.2.3. K předloženému Projektovému záměru vydá Etická komise stanovisko do tří týdnů od doručení Projektového záměru s potřebnými podklady Etické komisi.

3.2.4. Stanovisko Etické komise je závazným posouzením souladu Projektového záměru s Etickým kodexem společnosti.

3.2.5. Ve svém stanovisku může Etická komise ohledně předloženého Projektového záměru konstatovat (i) soulad s Etickým kodexem, (ii) nesoulad s Etickým kodexem odstranitelný přijetím doporučení Etické komise zahrnutých ve Stanovisku, (iii) neslučitelnost s Etickým kodexem.

3.2.6. Pokud Etická komise ve stanovisku konstatuje (ii) nesoulad s Etickým kodexem odstranitelný přijetím doporučení Etické komise zahrnutých ve Stanovisku, je možné daný Projektový záměr realizovat pouze po opětovném předložení Etické komisi, pokud ta ve svém opakovaném stanovisku konstatuje, že doporučení Etické komise byla přijata a upravený Projektový záměr je v souladu s Etickým kodexem.

3.2.7. Etická komise je oprávněna si od vedení Společnosti vyžádat veškeré informace potřebné pro posouzení souladu Projektového záměru či již fungujícího projektu s Etickým kodexem.

3.3. Složení Etické komise

3.3.1. Etická komise má 5 členů.

3.3.2. Členem Etické komise může být pouze plně svéprávná fyzická osoba.

3.3.3. Členové Etické komise jsou voleni valnou hromadou na funkční období 3 let. Funkční období členů Etické komise zvolených v rámci první volby členů po vzniku Etické komise činí 1 rok.

3.3.4. V rámci volby členů Etické komise valná hromada ze zvolených členů zvolí předsedu Etické komise. Předseda obstarává organizační záležitosti Etické komise.

3.3.5. Za výkon funkce člena Etické komise jejím členům přísluší odměna. Odměna je určena následujícím způsobem: Odměna pro jednoho člena Etické komise činí 100,- EUR za zpracování posudku k předloženému návrhu projektu.

3.3.6. Etická komise se schází dle potřeby, vždy však nejpozději do 15 dní od zaslání nového projektového záměru vedením Společnosti.

3.3.7. Členové se schůze Etické komise účastní osobně nebo s využitím technických prostředků, které umožňují audiovizuální přenos v reálném čase. 

3.3.8. Etická komise je usnášeníschopná při účasti nejméně 4 členů.

3.3.9. Etická komise rozhoduje o přijetí stanoviska prostou většinou hlasů členů zúčastněných na schůzi. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Etické komise.

4. ZMĚNY ETICKÉHO KODEXU

Vždy když bude vyhodnocena potřeba aktualizace Etického kodexu, bude tento vnitřní předpis upraven takovým způsobem, aby došlo k maximálnímu možnému naplnění jeho cílů. Etický kodex je možné měnit pouze postupem, kterým byl přijat.

Back To Top