Skip to content

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost:

Novitim s.r.o., IČ: 07936788, DIČ: CZ CZ07936788 se sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310178. Kontaktní údaje: telefon: +420 605 315 997, e-mail: info@novitim.cz,  webové stránky: www.novitim.cz (dále jen „prodávající“)

a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové stránce: www.novitim.cz.

 • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě (dodatečné ujednání potvrzené v e-mailové komunikaci) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách

 • Informace o nabídce služeb, včetně uvedení jednotlivých cen a specifikace, jsou uvedeny u personálních marketingových kampaních a diagnostik. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Obě strany se mohou dohodnout na individuálních cenách.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

           – vyplněním objednávkového formuláře

           – písemnou e-mailovou objednávkou

           – telefonicky

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po akceptaci objednávky prodávajícím. Oznámení o akceptaci objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího včetně shrnutí a potvrzení cen.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o akceptaci objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky

Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího Fio banka a.s., číslo účtu: 2201595345/2010
 • závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

V. Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem, (zasláním dopisu nebo e-mailu, odhlásit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 04.03.2019

 
Back To Top